[D类公式]期数合+平六合+平一合+特码段+平三段+平二段+总分尾+四合尾+01=下期杀一段

【高手论坛】
2018年058期 03-06-11-22-45-46-T01 [13+10+03+01+02+01+04+04+01]=39  下期杀: 4 段【对/错】
2018年057期 01-12-22-40-42-44-T28 [12+08+01+04+04+02+09+04+01]=45  下期杀: 3 段【对】
2018年056期 04-05-07-11-12-13-T18 [11+04+04+03+01+01+00+02+01]=27  下期杀: 6 段【对】
2018年055期 07-12-14-22-31-33-T38 [10+06+07+06+02+02+07+04+01]=45  下期杀: 3 段【29
2018年054期 14-23-29-36-37-47-T25 [09+11+05+04+05+04+01+09+01]=49  下期杀: 7 段【对】
2018年053期 03-16-23-30-43-46-T26 [08+10+03+04+04+03+07+03+01]=43  下期杀: 1 段【对】
2018年052期 05-08-09-19-32-44-T39 [07+08+05+06+02+02+06+00+01]=37  下期杀: 2 段【对】
2018年051期 01-06-09-19-21-23-T43 [06+05+01+07+02+01+02+00+01]=25  下期杀: 4 段【对】
2018年050期 12-19-25-31-36-49-T11 [05+13+03+02+04+03+03+04+01]=38  下期杀: 3 段【对】
2018年049期 03-14-18-28-31-40-T38 [13+04+03+06+03+02+02+00+01]=34  下期杀: 6 段【对】
2018年048期 03-24-40-44-45-49-T08 [12+13+03+02+06+04+03+08+01]=52  下期杀: 3 段【对】
2018年047期 12-24-30-31-32-34-T41 [11+07+03+06+05+04+04+04+01]=45  下期杀: 3 段【对】
2018年046期 01-05-10-20-21-25-T43 [10+07+01+07+02+01+05+02+01]=36  下期杀: 1 段【对】
2018年045期 02-15-17-18-21-44-T14 [09+08+02+02+03+03+01+09+01]=38  下期杀: 3 段【对】
2018年044期 08-12-20-33-35-45-T42 [08+09+08+06+03+02+05+06+01]=48  下期杀: 6 段【对】
2018年043期 12-20-21-28-33-41-T09 [07+05+03+02+03+03+04+00+01]=28  下期杀: 7 段【对】
2018年042期 10-14-28-30-42-44-T35 [06+08+01+05+04+02+03+03+01]=33  下期杀: 5 段【对】
2018年041期 20-21-33-40-45-49-T43 [05+13+02+07+05+03+01+04+01]=41  下期杀: 6 段【对】
2018年040期 03-08-16-22-28-32-T24 [04+05+03+04+03+02+03+04+01]=29  下期杀: 1 段【对】
2018年039期 12-14-15-36-38-40-T42 [12+04+03+06+03+02+07+09+01]=47  下期杀: 5 段【对】
2018年038期 01-02-09-11-37-41-T18 [11+05+01+03+02+01+09+02+01]=35  下期杀: 7 段【对】
2018年037期 01-15-23-34-43-48-T25 [10+12+01+04+04+03+09+07+01]=51  下期杀: 2 段【对】
2018年036期 04-20-23-27-31-43-T03 [09+07+04+01+04+03+01+09+01]=39  下期杀: 4 段【28
2018年035期 19-24-29-39-40-42-T30 [08+06+10+05+05+04+03+02+01]=44  下期杀: 2 段【对】
2018年034期 21-23-31-41-46-49-T36 [07+13+03+06+05+04+07+05+01]=51  下期杀: 2 段【对】
2018年033期 09-13-16-18-19-34-T21 [06+07+09+03+03+02+00+09+01]=40  下期杀: 5 段【对】
2018年032期 05-12-24-27-30-47-T43 [05+11+05+07+04+02+08+09+01]=52  下期杀: 3 段【27
2018年031期 12-19-23-28-35-45-T06 [04+09+03+01+04+03+08+00+01]=33  下期杀: 5 段【对】
2018年030期 10-18-21-29-33-46-T36 [03+10+01+06+03+03+03+01+01]=31  下期杀: 3 段【对】
2018年029期 03-22-27-29-42-45-T10 [11+09+03+02+04+04+08+01+01]=43  下期杀: 1 段【对】
2018年028期 04-06-23-33-40-47-T30 [10+11+04+05+04+01+03+06+01]=45  下期杀: 3 段【对】
2018年027期 13-16-25-35-38-49-T33 [09+13+04+05+04+03+09+08+01]=56  下期杀: 7 段【对】
2018年026期 05-16-20-25-34-42-T02 [08+06+05+01+03+03+04+07+01]=38  下期杀: 3 段【对】
2018年025期 07-18-19-26-27-39-T02 [07+12+07+01+03+03+08+08+01]=50  下期杀: 1 段【26
2018年024期 01-06-30-43-44-48-T07 [06+12+01+01+05+01+09+07+01]=43  下期杀: 1 段【25
2018年023期 02-11-17-19-35-37-T20 [05+10+02+03+03+02+01+00+01]=27  下期杀: 6 段【对】
2018年022期 06-10-11-23-28-43-T21 [04+07+06+03+02+02+02+05+01]=32  下期杀: 4 段【对】
2018年021期 02-14-15-17-18-29-T01 [03+11+02+01+03+02+06+08+01]=37  下期杀: 2 段【对】
2018年020期 13-24-28-31-41-43-T16 [02+07+04+03+04+04+06+04+01]=35  下期杀: 7 段【对】
2018年019期 17-20-34-38-42-45-T05 [10+09+08+01+05+03+01+01+01]=39  下期杀: 4 段【对】
2018年018期 04-12-19-20-30-39-T05 [09+12+04+01+03+02+09+02+01]=43  下期杀: 1 段【24
2018年017期 03-05-25-42-43-44-T02 [08+08+03+01+04+01+04+06+01]=36  下期杀: 1 段【23
2018年016期 01-19-21-32-43-45-T34 [07+09+01+05+03+03+05+05+01]=39  下期杀: 4 段【对】
2018年015期 02-09-18-27-32-42-T12 [06+06+02+02+03+02+02+09+01]=33  下期杀: 5 段【22
2018年014期 01-02-09-27-33-45-T45 [05+09+01+07+02+01+02+09+01]=37  下期杀: 2 段【21
2018年013期 13-16-22-28-37-41-T34 [04+05+04+05+04+03+01+00+01]=27  下期杀: 6 段【对】
2018年012期 03-19-26-28-35-48-T32 [03+12+03+05+04+03+01+00+01]=32  下期杀: 4 段【对】
2018年011期 02-04-12-25-40-49-T08 [02+13+02+02+02+01+00+07+01]=30  下期杀: 2 段【对】
2018年010期 20-23-26-29-47-49-T39 [01+13+02+06+04+04+03+01+01]=35  下期杀: 7 段【对】
2018年009期 04-07-11-12-40-49-T25 [09+13+04+04+02+01+08+03+01]=45  下期杀: 3 段【对】
2018年008期 08-17-26-33-43-45-T40 [08+09+08+06+04+03+02+06+01]=47  下期杀: 5 段【对】
2018年007期 03-14-23-36-40-47-T20 [07+11+03+03+04+02+03+09+01]=43  下期杀: 1 段【对】
2018年006期 03-20-27-32-37-41-T44 [06+05+03+07+04+03+04+05+01]=38  下期杀: 3 段【20
2018年005期 02-05-23-24-27-34-T08 [05+07+02+02+04+01+03+06+01]=31  下期杀: 3 段【对】
2018年004期 02-21-27-30-36-37-T04 [04+10+02+01+04+03+07+03+01]=35  下期杀: 7 段【对】
2018年003期 03-29-31-43-47-49-T19 [03+13+03+03+05+05+01+07+01]=41  下期杀: 6 段【对】
2018年002期 01-12-21-31-36-49-T23 [02+13+01+04+03+02+03+04+01]=33  下期杀: 5 段【对】
2018年001期 12-18-28-35-39-42-T36 [01+06+03+06+04+03+00+08+01]=32  下期杀: 4 段【19
2017年153期 01-13-22-25-36-38-T37 [09+11+01+06+04+02+02+07+01]=43  下期杀: 1 段【对】
2017年152期 15-17-23-40-44-46-T11 [08+10+06+02+04+03+06+04+01]=44  下期杀: 2 段【对】
2017年151期 02-07-16-28-30-37-T12 [07+10+02+02+03+01+02+00+01]=28  下期杀: 7 段【对】
2017年150期 01-16-26-34-39-47-T11 [06+11+01+02+04+03+04+07+01]=39  下期杀: 4 段【对】
2017年149期 14-21-22-28-30-47-T03 [14+11+05+01+04+03+05+00+01]=44  下期杀: 2 段【18
2017年148期 03-09-33-38-44-49-T24 [13+13+03+04+05+02+00+01+01]=42  下期杀: 7 段【对】
2017年147期 01-03-06-09-24-28-T36 [12+10+01+06+01+01+07+09+01]=48  下期杀: 6 段【对】
2017年146期 07-10-20-25-34-35-T08 [11+08+07+02+03+02+09+07+01]=50  下期杀: 1 段【对】
2017年145期 04-15-29-34-38-48-T30 [10+12+04+05+05+03+08+07+01]=55  下期杀: 6 段【对】
2017年144期 22-24-29-35-38-48-T30 [09+12+04+05+05+04+06+08+01]=54  下期杀: 5 段【17
2017年143期 01-25-34-37-39-47-T18 [08+11+01+03+05+04+01+00+01]=34  下期杀: 6 段【对】
2017年142期 07-09-14-18-20-44-T29 [07+08+07+05+02+02+01+09+01]=42  下期杀: 7 段【对】
2017年141期 07-14-19-27-28-38-T46 [06+11+07+07+03+02+09+09+01]=55  下期杀: 6 段【对】
2017年140期 04-10-32-35-38-40-T49 [05+04+04+07+05+02+08+08+01]=44  下期杀: 2 段【对】
2017年139期 06-08-09-23-36-40-T19 [13+04+06+03+02+02+01+05+01]=37  下期杀: 2 段【对】
2017年138期 05-13-16-28-40-41-T02 [12+05+05+01+03+02+05+00+01]=34  下期杀: 6 段【对】
2017年137期 03-04-30-37-39-42-T32 [11+06+03+05+05+01+07+00+01]=39  下期杀: 4 段【对】
2017年136期 08-27-30-35-36-43-T31 [10+07+08+05+05+04+00+08+01]=48  下期杀: 6 段【对】
2017年135期 19-24-26-30-36-41-T43 [09+05+10+07+04+04+09+03+01]=52  下期杀: 3 段【对】
2017年134期 03-08-20-34-40-46-T24 [08+10+03+04+03+02+05+07+01]=43  下期杀: 1 段【对】
2017年133期 01-15-20-28-33-43-T18 [07+07+01+03+03+03+08+00+01]=33  下期杀: 5 段【对】
2017年132期 12-16-22-28-36-37-T45 [06+10+03+07+04+03+06+00+01]=40  下期杀: 5 段【对】
2017年131期 03-32-36-46-48-49-T29 [05+13+03+05+06+05+03+00+01]=41  下期杀: 6 段【对】
2017年130期 03-18-19-35-38-40-T48 [04+04+03+07+03+03+01+08+01]=34  下期杀: 6 段【对】
2017年129期 23-30-32-33-43-44-T28 [12+08+05+04+05+05+03+06+01]=49  下期杀: 7 段【16
2017年128期 05-18-20-32-36-40-T07 [11+04+05+01+03+03+08+05+01]=41  下期杀: 6 段【对】
2017年127期 21-26-29-35-45-49-T41 [10+13+03+06+05+04+06+08+01]=56  下期杀: 7 段【对】
2017年126期 07-16-18-22-26-44-T09 [09+08+07+02+03+03+02+04+01]=39  下期杀: 4 段【对】
2017年125期 04-05-20-29-35-38-T36 [08+11+04+06+03+01+07+01+01]=42  下期杀: 7 段【对】
2017年124期 01-08-09-16-29-42-T49 [07+06+01+07+02+02+04+07+01]=37  下期杀: 2 段【对】
2017年123期 08-16-18-30-43-45-T27 [06+09+08+04+03+03+07+03+01]=44  下期杀: 2 段【对】
2017年122期 08-12-19-24-28-49-T37 [05+13+08+06+03+02+07+06+01]=51  下期杀: 2 段【对】
2017年121期 02-04-19-30-35-47-T25 [04+11+02+04+03+01+02+03+01]=31  下期杀: 3 段【对】
2017年120期 01-06-08-11-12-16-T41 [03+07+01+06+02+01+05+02+01]=28  下期杀: 7 段【对】
2017年119期 06-17-22-26-32-45-T24 [11+09+06+04+04+03+02+08+01]=48  下期杀: 6 段【15
2017年118期 03-06-24-38-45-48-T05 [10+12+03+01+04+01+09+01+01]=42  下期杀: 7 段【对】
2017年117期 10-16-22-23-26-46-T25 [09+10+01+04+04+03+08+05+01]=45  下期杀: 3 段【对】
2017年116期 01-08-19-22-35-46-T30 [08+10+01+05+03+02+01+04+01]=35  下期杀: 7 段【对】
2017年115期 02-11-19-20-33-49-T06 [07+13+02+01+03+02+00+02+01]=31  下期杀: 3 段【对】
2017年114期 07-18-24-26-39-45-T44 [06+09+07+07+04+03+03+08+01]=48  下期杀: 6 段【对】
2017年113期 02-10-19-27-31-33-T16 [05+06+02+03+03+02+08+09+01]=39  下期杀: 4 段【对】
2017年112期 01-13-22-25-30-36-T04 [04+09+01+01+04+02+01+07+01]=30  下期杀: 2 段【对】
2017年111期 01-03-04-05-32-39-T10 [03+12+01+02+01+01+04+05+01]=30  下期杀: 2 段【对】
2017年110期 07-11-12-30-34-36-T17 [02+09+07+03+02+02+07+03+01]=36  下期杀: 1 段【对】
2017年109期 03-12-16-23-36-47-T33 [10+11+03+05+03+02+00+05+01]=40  下期杀: 5 段【对】
2017年108期 25-26-34-41-42-49-T01 [09+13+07+01+05+04+08+05+01]=53  下期杀: 4 段【对】
2017年107期 21-23-30-38-44-49-T37 [08+13+03+06+05+04+02+01+01]=43  下期杀: 1 段【14
2017年106期 04-07-18-23-29-39-T49 [07+12+04+07+03+01+09+05+01]=49  下期杀: 7 段【对】
2017年105期 10-19-27-29-41-46-T17 [06+10+01+03+04+03+09+01+01]=38  下期杀: 3 段【对】
2017年104期 01-02-08-30-39-43-T19 [05+07+01+03+02+01+02+03+01]=25  下期杀: 4 段【对】
2017年103期 01-05-11-23-24-27-T15 [04+09+01+03+02+01+06+05+01]=32  下期杀: 4 段【对】
2017年102期 12-17-18-25-33-37-T29 [03+10+03+05+03+03+01+07+01]=36  下期杀: 1 段【对】
2017年101期 12-24-26-34-44-48-T04 [02+12+03+01+04+04+02+07+01]=36  下期杀: 1 段【对】
2017年100期 16-34-35-36-40-46-T31 [01+10+07+05+05+05+08+09+01]=51  下期杀: 2 段【对】
2017年099期 04-07-10-21-28-47-T17 [18+11+04+03+02+01+04+03+01]=47  下期杀: 5 段【13
2017年098期 04-23-24-33-40-43-T15 [17+07+04+03+04+04+02+06+01]=48  下期杀: 6 段【对】
2017年097期 02-23-32-34-43-45-T22 [16+09+02+04+05+04+01+07+01]=49  下期杀: 7 段【对】
2017年096期 05-21-24-29-43-44-T42 [15+08+05+06+04+03+08+01+01]=51  下期杀: 2 段【对】
2017年095期 03-04-07-19-20-23-T27 [14+05+03+04+01+01+03+00+01]=32  下期杀: 4 段【对】
2017年094期 03-04-15-25-38-45-T28 [13+09+03+04+03+01+08+07+01]=49  下期杀: 7 段【对】
2017年093期 18-22-25-32-33-42-T29 [12+06+09+05+04+04+01+05+01]=47  下期杀: 5 段【对】
2017年092期 08-10-25-28-33-37-T07 [11+10+08+01+04+02+08+00+01]=45  下期杀: 3 段【对】
2017年091期 14-25-32-35-39-48-T31 [10+12+05+05+05+04+04+08+01]=54  下期杀: 5 段【对】
2017年090期 06-18-22-24-35-40-T36 [09+04+06+06+04+03+01+06+01]=40  下期杀: 5 段【12
2017年089期 10-25-26-32-36-37-T46 [17+10+01+07+04+04+02+05+01]=51  下期杀: 2 段【对】
2017年088期 11-15-25-30-37-43-T17 [16+07+02+03+04+03+08+03+01]=47  下期杀: 5 段【对】
2017年087期 03-04-31-37-42-44-T40 [15+08+03+06+05+01+01+00+01]=40  下期杀: 5 段【对】
2017年086期 08-09-15-33-37-47-T01 [14+11+08+01+03+02+00+06+01]=46  下期杀: 4 段【对】
2017年085期 04-06-27-36-47-49-T03 [13+13+04+01+04+01+02+09+01]=48  下期杀: 6 段【对】
2017年084期 05-09-12-25-26-34-T21 [12+07+05+03+02+02+02+07+01]=41  下期杀: 6 段【对】
2017年083期 06-14-32-33-40-46-T10 [11+10+06+02+05+02+01+06+01]=44  下期杀: 2 段【对】
2017年082期 29-34-35-42-43-48-T26 [10+12+11+04+05+05+07+06+01]=61  下期杀: 5 段【对】
2017年081期 04-05-25-27-29-41-T18 [09+05+04+03+04+01+09+09+01]=45  下期杀: 3 段【对】
2017年080期 01-11-20-22-43-45-T35 [08+09+01+05+03+02+07+04+01]=40  下期杀: 5 段【对】
2017年079期 03-08-11-21-36-48-T37 [16+12+03+06+02+02+04+03+01]=49  下期杀: 7 段【对】
2017年078期 02-06-07-08-10-30-T28 [15+03+02+04+01+01+01+08+01]=36  下期杀: 1 段【对】
2017年077期 02-05-15-26-27-38-T18 [14+11+02+03+03+01+01+08+01]=44  下期杀: 2 段【对】
2017年076期 04-09-27-33-39-42-T35 [13+06+04+05+04+02+09+06+01]=50  下期杀: 1 段【对】
2017年075期 11-16-26-27-29-37-T19 [12+10+02+03+04+03+05+09+01]=49  下期杀: 7 段【对】
2017年074期 12-24-30-40-44-48-T08 [11+12+03+02+05+04+06+04+01]=48  下期杀: 6 段【对】
2017年073期 03-28-30-32-37-42-T11 [10+06+03+02+05+04+03+05+01]=39  下期杀: 4 段【对】
2017年072期 18-20-21-27-31-49-T45 [09+13+09+07+03+03+01+09+01]=55  下期杀: 6 段【对】
2017年071期 15-18-20-25-35-45-T34 [08+09+06+05+03+03+02+07+01]=44  下期杀: 2 段【对】
2017年070期 09-34-39-42-46-49-T32 [07+13+09+05+06+05+01+06+01]=53  下期杀: 4 段【对】
2017年069期 01-02-05-12-18-19-T44 [15+10+01+07+01+01+01+03+01]=40  下期杀: 5 段【11
2017年068期 21-23-27-34-46-49-T44 [14+13+03+07+04+04+04+07+01]=57  下期杀: 1 段【对】
2017年067期 01-13-18-23-30-44-T42 [13+08+01+06+03+02+01+05+01]=40  下期杀: 5 段【对】
2017年066期 08-11-15-23-24-29-T06 [12+11+08+01+03+02+06+05+01]=49  下期杀: 7 段【对】
2017年065期 08-24-26-30-47-49-T35 [11+13+08+05+04+04+09+03+01]=58  下期杀: 2 段【对】
2017年064期 11-15-24-25-33-40-T42 [10+04+02+06+04+03+00+07+01]=37  下期杀: 2 段【对】
2017年063期 04-18-23-28-36-45-T33 [09+09+04+05+04+03+07+00+01]=42  下期杀: 7 段【对】
2017年062期 14-18-27-32-37-38-T01 [08+11+05+01+04+03+07+05+01]=45  下期杀: 3 段【对】
2017年061期 05-07-18-22-33-43-T27 [07+07+05+04+03+01+05+04+01]=37  下期杀: 2 段【对】
2017年060期 23-26-27-39-40-48-T07 [06+12+05+01+04+04+00+02+01]=35  下期杀: 7 段【对】
2017年059期 07-13-17-23-29-46-T49 [14+10+07+07+03+02+04+05+01]=53  下期杀: 4 段【对】
2017年058期 02-03-17-34-38-48-T14 [13+12+02+02+03+01+06+07+01]=47  下期杀: 5 段【对】
2017年057期 07-11-20-28-41-49-T32 [12+13+07+05+03+02+08+00+01]=51  下期杀: 2 段【10
2017年056期 01-05-07-09-10-15-T03 [11+06+01+01+01+01+00+09+01]=31  下期杀: 3 段【对】
2017年055期 01-07-12-18-27-33-T20 [10+06+01+03+02+01+08+09+01]=41  下期杀: 6 段【对】
2017年054期 09-16-22-38-40-46-T11 [09+10+09+02+04+03+02+01+01]=41  下期杀: 6 段【对】
2017年053期 06-22-23-31-36-45-T12 [08+09+06+02+04+04+05+04+01]=43  下期杀: 1 段【对】
2017年052期 01-03-09-13-34-35-T27 [07+08+01+04+02+01+02+04+01]=30  下期杀: 2 段【9
2017年051期 04-17-21-32-36-46-T27 [06+10+04+04+03+03+03+05+01]=39  下期杀: 4 段【8
2017年050期 01-20-22-27-31-41-T02 [05+05+01+01+04+03+04+09+01]=33  下期杀: 5 段【对】
2017年049期 05-08-14-22-31-48-T33 [13+12+05+05+02+02+01+04+01]=45  下期杀: 3 段【对】
2017年048期 16-17-21-42-48-49-T37 [12+13+07+06+03+03+00+06+01]=51  下期杀: 2 段【对】
2017年047期 01-21-22-45-46-49-T14 [11+13+01+02+04+03+08+09+01]=52  下期杀: 3 段【对】
2017年046期 01-09-11-23-29-34-T06 [10+07+01+01+02+02+03+05+01]=32  下期杀: 4 段【对】
2017年045期 04-10-11-18-29-38-T28 [09+11+04+04+02+02+08+09+01]=50  下期杀: 1 段【7
2017年044期 01-04-05-29-33-44-T39 [08+08+01+06+01+01+05+01+01]=32  下期杀: 4 段【6
2017年043期 04-10-25-26-38-49-T34 [07+13+04+05+04+02+06+08+01]=50  下期杀: 1 段【对】
2017年042期 14-17-22-29-30-31-T38 [06+04+05+06+04+03+01+01+01]=31  下期杀: 3 段【对】
2017年041期 02-11-14-20-27-30-T19 [05+03+02+03+02+02+03+02+01]=23  下期杀: 2 段【对】
2017年040期 04-21-24-39-45-46-T40 [04+10+04+06+04+03+09+02+01]=43  下期杀: 1 段【对】
2017年039期 03-09-19-33-40-41-T26 [12+05+03+04+03+02+01+06+01]=37  下期杀: 2 段【对】
2017年038期 07-17-20-34-36-44-T23 [11+08+07+04+03+03+01+07+01]=45  下期杀: 3 段【对】
2017年037期 18-19-21-30-38-48-T07 [10+12+09+01+03+03+01+03+01]=43  下期杀: 1 段【对】
2017年036期 02-09-21-35-36-40-T44 [09+04+02+07+03+02+07+08+01]=43  下期杀: 1 段【5
2017年035期 09-10-23-30-38-48-T16 [08+12+09+03+04+02+04+03+01]=46  下期杀: 4 段【对】
2017年034期 05-14-17-33-41-47-T16 [07+11+05+03+03+02+03+06+01]=41  下期杀: 6 段【对】
2017年033期 08-12-20-25-37-46-T02 [06+10+08+01+03+02+00+07+01]=38  下期杀: 3 段【4
2017年032期 02-13-17-23-30-46-T08 [05+10+02+02+03+02+09+05+01]=39  下期杀: 4 段【对】
2017年031期 01-02-11-19-40-48-T04 [04+12+01+01+02+01+05+00+01]=27  下期杀: 6 段【对】
2017年030期 02-32-33-35-36-44-T48 [03+08+02+07+05+05+00+08+01]=39  下期杀: 4 段【对】
2017年029期 01-04-20-27-32-39-T15 [11+12+01+03+03+01+08+09+01]=49  下期杀: 7 段【3
2017年028期 17-19-25-35-41-44-T26 [10+08+08+04+04+03+07+08+01]=53  下期杀: 4 段【对】
2017年027期 02-14-18-19-40-43-T42 [09+07+02+06+03+02+08+00+01]=38  下期杀: 3 段【对】
2017年026期 10-18-22-23-29-32-T45 [08+05+01+07+04+03+09+05+01]=43  下期杀: 1 段【对】
2017年025期 06-13-31-42-43-45-T34 [07+09+06+05+05+02+04+06+01]=45  下期杀: 3 段【对】
2017年024期 15-20-24-34-42-44-T07 [06+08+06+01+04+03+06+07+01]=42  下期杀: 7 段【对】
2017年023期 04-12-19-20-25-26-T08 [05+08+04+02+03+02+04+02+01]=31  下期杀: 3 段【对】
2017年022期 13-15-16-32-34-46-T10 [04+10+04+02+03+03+06+05+01]=38  下期杀: 3 段【对】
2017年021期 01-07-13-29-32-44-T20 [03+08+01+03+02+01+06+01+01]=26  下期杀: 5 段【对】
2017年020期 05-08-12-17-20-37-T45 [02+10+05+07+02+02+04+08+01]=41  下期杀: 6 段【对】
2017年019期 05-08-23-34-41-44-T07 [10+08+05+01+04+02+02+07+01]=40  下期杀: 5 段【对】
2017年018期 14-16-21-28-43-46-T26 [09+10+05+04+03+03+04+00+01]=39  下期杀: 4 段【对】
2017年017期 07-21-26-30-38-47-T15 [08+11+07+03+04+03+04+03+01]=44  下期杀: 2 段【对】
2017年016期 03-12-13-19-24-45-T40 [07+09+03+06+02+02+06+00+01]=36  下期杀: 1 段【对】
2017年015期 06-11-22-25-32-33-T24 [06+06+06+04+04+02+03+07+01]=39  下期杀: 4 段【对】
2017年014期 07-14-25-28-33-40-T26 [05+04+07+04+04+02+03+00+01]=30  下期杀: 2 段【对】
2017年013期 13-14-18-23-29-35-T45 [04+08+04+07+03+02+07+05+01]=41  下期杀: 6 段【对】
2017年012期 08-15-25-30-34-40-T42 [03+04+08+06+04+03+04+03+01]=36  下期杀: 1 段【对】
2017年011期 13-24-28-29-31-44-T10 [02+08+04+02+04+04+09+01+01]=35  下期杀: 7 段【对】
2017年010期 02-05-23-27-36-43-T20 [01+07+02+03+04+01+06+09+01]=34  下期杀: 6 段【对】
2017年009期 08-27-28-37-38-49-T33 [09+13+08+05+04+04+00+00+01]=44  下期杀: 2 段【对】
2017年008期 01-02-13-23-35-43-T18 [08+07+01+03+02+01+05+05+01]=33  下期杀: 5 段【2
2017年007期 26-27-28-36-42-47-T33 [07+11+08+05+04+04+09+09+01]=58  下期杀: 2 段【对】
2017年006期 01-06-22-37-44-48-T35 [06+12+01+05+04+01+03+00+01]=33  下期杀: 5 段【1
2017年005期 18-25-27-30-40-43-T06 [05+07+09+01+04+04+09+03+01]=43  下期杀: 1 段【对】
2017年004期 02-07-14-26-38-39-T12 [04+12+02+02+02+01+08+08+01]=40  下期杀: 5 段【对】
2017年003期 07-10-14-29-45-46-T19 [03+10+07+03+02+02+00+01+01]=29  下期杀: 1 段【对】
2017年002期 05-14-20-21-36-49-T39 [02+13+05+06+03+02+04+03+01]=39  下期杀: 4 段【对】
2017年001期 04-11-22-29-37-46-T18 [01+10+04+03+04+02+07+01+01]=33  下期杀: 5 段【对】
    高手论坛是您永远的家、以上发表的资料均属发表者个人原创、内容真实有效、无存在任何偷改、欺骗行为、大家可放心跟踪、共同打击外围黑庄
免责声明:以上资讯均为赞助商广告内容,本站不对其经营行为负责,因资料上的差异或遗漏而导致浏览者有任何损失;
如引为它用后果自负,本站概不负责;如因本站信息所引起的所有民事诉讼均或相关均与本站无关.特此声明.